Dây Oan (Càn Long – 1929) của tác giả Hồ Biểu Chánh qua giọng đọc Thanh Phương.

Advertisements